Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.

Polityka ochrony prywatności

Inspektor Ochrony Danych

w SANKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Agnieszka Kondel

e-mail: inspektor@sankom.net

 

 

Polityka Ochrony Prywatności

SANKOM Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania danych osobowych przez SANKOM Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Administrator lub SANKOM) oraz jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)- dalej: RODO.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w ramach mechanizmów plików cookie zostały opisane w tym miejscu: http://pl.sankom.net/pomoc/pliki-cookie SANKOM wykorzystuje tylko pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej SANKOM, co nie wymaga dodatkowych zgód.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Celem polityki jest określenie działań podejmowanych przez Spółkę w zakresie danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez Spółkę w celu udzielenia informacji
  o produktach lub usługach, złożenia zapytania o produkty/oprogramowanie oferowane przez Spółkę, zapisu na szkolenie, nawiązania kontaktów biznesowych, rekrutacji prowadzonej przez Spółkę. Poprzez niniejszą Politykę informujemy, w jakim konkretnym celu przetwarzamy dane osobowe oraz jakie prawa przysługują podmiotom danych.
 • Osoby fizyczne udostępniają Administratorowi swoje dane osobowe w formularzach kontaktowych dostępnych na stronie http://pl.sankom.net/, a także podczas zapisu na newsletter, w korespondencji e-mail, korespondencji listownej lub podczas kontaktu telefonicznego oraz przy zawieraniu umów.
 • Definicje. Ilekroć w niniejszej Polityce jest mowa o:
 1. „RODO” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych),
 2. „Użytkownikach” – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, w tym: klientów, kontrahentów, potencjalnych klientów, strony umowy zawieranej z SANKOM, zleceniobiorcy tj. podmioty danych osobowych,
 3. „Cookies” – należy przez to rozumieć pliki wysyłane przez odwiedzane witryny internetowe do komputera lub innego urządzenia (np. tablet, telefon)
  i przechowywane w pamięci masowej danego urządzenia (w szczególności na dysku twardym komputera),
 4. „Administratorze” – należy przez to rozumieć SANKOM Spółkę z o.o. z siedzibą
  w Warszawie ul. J.P. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa, jako podmiot decydujący
  o celach i sposobach przetwarzania danych,
 5. „Sponsorze aplikacji i programów” - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, będącego właścicielem i podmiotem sponsorującym daną/e wersję(e) programów firmowych. Użytkownik końcowy pobierając i instalując aplikację sponsorowaną świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sponsora tej aplikacji. Informacje o sponsorze oraz treści zgód zawarte są w odpowiednich formularzach zamówieniowych, jak również umowie użytkownika końcowego. Aplikacje sponsorowane i dane sponsorów publikowane są na stronach internetowych SANKOM. Zamawianie wersji sponsorowanej i wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik końcowy ma do wyboru alternatywną opcję zakupu oprogramowania, w ramach której dane osobowe są przetwarzane tylko na potrzeby realizacji zamówienia.
 6. „Organ nadzorczy” oznacza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 7. „Uczestnik” - oznacza osobę, w szczególności uczestnika naszych szkoleń, a także osobę fizyczną biorącą lub zamierzającą wziąć udział w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora bądź w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, lub która wyraziła zgodę na przechowywanie jej danych osobowych w przeszłości w bazie uczestników.   

 

 1. INFORMACJE O ADMINISTATORZE I INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH

 

 • Administratorem danych osób fizycznych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz osób fizycznych podejmujących kontakt ze Spółką za pomocą dostępnych formularzy kontaktowych, poprzez pocztę elektroniczną oraz na numery kontaktowe udostępnione na niniejszej stronie internetowej, jak również danych osobowych klientów i kontrahentów jest Spółka pod firmą SANKOM Spółka z o.o. z siedzibą
  w Warszawie
  , ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000190662, NIP:5222574721.
 • W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych:
 1. tradycyjną pocztą na adres Administratora: ul. P. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa,
 2. za pośrednictwem e-maila: inspektor@sankom.net lub info@sankom.pl.
 • Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Agnieszka Kondel. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@sankom.net
 • Jeżeli:
 1. chcesz skontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,
 2. masz pytania dotyczące danych osobowych, sposobu ich przetwarzania przez Administratora lub uwagi odnośnie tej Polityki,
 3. chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez SANKOM Spółkę z o.o. jako ich administratora,

możesz skontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektroniczną lub pocztą tradycyjną na dane kontaktowe wskazane w pkt 2.2.

 

 1. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 

 • Przez „dane osobowe” rozumieć należy informacje odnoszące się do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane
  o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Zaliczają się do nich następujące informacje: adres IP, forma zwracania się, imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu.
 • Spółka SANKOM Sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe:
 1. kandydatów do pracy – w celach przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska
  w Spółce,
 2. osób korzystających ze szkoleń produktowych organizowanych przez SANKOM Spółkę z o.o. – w celu zapoznania klientów z produktami oferowanymi przez Spółkę oraz w celu wyjaśnienia sposobu obsługi zakupionego oprogramowania lub
  w przypadku aktualizacji oprogramowania,
 3. klientów, kontrahentów, a także dane ich pracowników/współpracowników/ pełnomocników/prokurentów/członków zarządu, osób działających w imieniu kontrahentów i partnerów handlowych: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko, numer telefonu, dane firmy którą reprezentują, w związku z przygotowaniami do zawarcia umowy i docelowo w związku z zawarciem umowy na dostarczenie licencji do oprogramowania dystrybuowanego przez Spółkę,
 4. pracowników i współpracowników SANKOM Sp. z o.o. – w celach związanych
  z zatrudnieniem pracowników oraz współpracą na zasadach B2B,
 5. osób, które wyraziły zgodę na kontakt w celach komunikacji związanej
  z marketingiem bezpośrednim produktów SANKOM Spółki z o.o. oraz marketingiem produktów Sponsorów aplikacji i programów, wysyłki newslettera, osób kontaktujących się ze Spółką telefonicznie lub w drodze korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej celem przekazywania informacji handlowych,
 6. osób kontaktujących ze Spółką za pośrednictwem dedykowanych formularzy w celu umożliwienia pierwszego kontaktu, zapisu na szkolenie, podjęcia działań związanych z zawarciem umowy, zgłoszenia uwag i zastrzeżeń, jak również skorzystania
  z uprawnień przewidzianych w art. 15-21 RODO.
 • Udostępnione przez SANKOM Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie na stronie internetowej formularze, w tym formularz kontaktowy nie służą do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Administratora. SANKOM Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Spółki.
 • Dane osobowe, o których mowa w pkt 3.1 mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (spoza EOG - Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Dane osobowe mogą być przekazywane do Sponsorów aplikacji i programów spoza EOG w zakresie wykorzystania wersji sponsorowanej oprogramowania. Sponsorzy oprogramowania są zobowiązani do przestrzegania przepisów RODO na postawie umów licencyjnych dot. wersji sponsorowanych oprogramowania. Klient jest każdorazowo informowany o tym, jakiemu Sponsorowi aplikacji i programu są udostępniane jego dane oraz w jakim kraju znajduje się siedziba Sponsora. Dane mogą być przekazywane wyłącznie do: państw trzecich lub podmiotów, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. Lista państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony znajduje się pod tym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#relatedlinks. W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO). W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych, Spółka uzyska zgodę klienta/użytkownika dotyczącą takiego przekazania do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe pozyskiwane na potrzeby niektórych procesów jak np. sprzedaż, dystrybucja oraz rejestracja aplikacji i programów, w tym sponsorowanych (w drodze odpowiednich umów), jak również podejmowanie działań marketingowych, są przekazywane do innych odbiorców (sponsorów) z zachowaniem zasad określonych w punkcie 3.2, a użytkownik jest informowany o tym fakcie podczas zbierania danych i wyraża dobrowolną zgodę na takie działanie.
 • W odniesieniu do nieodpłatnego udostępnienia przez SANKOM Sp. z o.o. oprogramowania oferowanego w wersji próbnej, firmowej i edukacyjnej, udostępnienie oprogramowania odbywa się po wyrażeniu przez klienta/użytkownika zgody na kontakt w celach marketingowych. Przekazanie danych przez klienta na cele marketingowe w zamian za możliwość nieodpłatnego udostępnienia oprogramowania oferowanego przez Sankom
  z o.o. odbywa się na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych, tj.: Dyrektywa 2019/770.
 • Jeżeli klient/użytkownik nie wyraża zgody na przekazanie swoich danych w celach marketingowych jako warunku nieodpłatnego udostępnienia mu wersji próbnej, firmowej
  i edukacyjnej oprogramowania SANKOM Sp. z o.o., klient/użytkownik ma możliwość (alternatywę) zakupu oprogramowania po cenach rynkowych bez konieczności przekazywania danych w celach marketingowych. Powyższe wyłącznie obowiązku przekazania danych, w przypadku odpłatnego nabycia oprogramowania, nie ma zastosowania do danych osobowych przetwarzanych przez SANKOM Sp. z o.o. na potrzeby realizacji umowy i dokonania sprzedaży, dotyczy tylko i wyłącznie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

 • Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby prowadzonych rekrutacji jest SANKOM Spółka z o.o., ul. J.P. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora można kierować zapytania na adresy wskazane w pkt 2.2 niniejszej Polityki.
 • Przesłanie do Administratora CV zawierającego szerszy zakres danych niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego, niezależnie od preferowanej podstawy prawnej zatrudnienia. Zgodę na przetwarzanie tych danych można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 • Dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
 1. w przypadku rekrutacji zmierzającej do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
  w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych
  z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. b)
  i c) RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy – tj. art. 22 (1) Kodeksu pracy),
 2. w przypadku rekrutacji zmierzającej do zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym dodania do bazy kandydatów w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu oraz w przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż przewidziany w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Odbiorcą danych są podmioty świadczące usługi rekrutacyjne na rzecz Administratora i inne usługi wspierające tj. dostawcy systemów informatycznych i usług IT [hosting poczty
  i systemy bazodanowe], operatorzy pocztowi, kurierzy, kancelaria prawna – w przypadku ewentualnych sporów sądowych.
 • Dane osobowe na potrzeby rekrutacji będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora,
  a w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 • Zgody, o których mowa w punktach powyżej można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną
  i kierowanie ich do Spółki w sposób wskazany w punkcie 2.2 niniejszej Polityki.
 • W zakresie uprawnień wynikających z RODO, kandydatom do pracy przysługują prawa wskazane w pkt 10 niniejszej Polityki.
 • Podanie danych w zakresie określonym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest wymagane:
 1. w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia kandydatury w procesie rekrutacyjnym,
 2. w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – przez Administratora. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
 3. podanie innych danych jest dobrowolne.
 • Dane osobowe Kandydatów mogą być profilowane [ale nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji] w celu wyselekcjonowania kandydatury zgodnej z wymaganiami Klienta Administratora pod kątem: wykształcenia, umiejętności oraz oczekiwanych wymagań finansowych lub warunków pracy.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

 

 • Administratorem danych jest SANKOM Spółka z o.o., ul. J.P. Dziekońskiego, 00-728 Warszawa. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora można kierować zapytania na adresy wskazane w pkt 2 niniejszej Polityki.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. wykonania umowy i podjęcia działań w związku z umową w przedmiocie przeprowadzenia i organizacji szkoleń (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych - w tym zakresie podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),
 3. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 4. marketingu własnych produktów lub usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub oferty handlowej Sponsorów aplikacji i programów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) - jeżeli wyrażona została zgoda w tym celu lub przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest informowanie o naszej ofercie handlowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyrażono zgodę, z systematyczną kontrolą oceny przydatności wyrażonych zgód
  [w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody]. Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń [w przypadku danych przetwarzanych na podstawie umowy]. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są
  w celu kierowania treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania [w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora]. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.
 • Odbiorcą danych osobowych będą: wybrane podmioty wspomagające obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert, gdy wyrażono zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o aktualnej ofercie handlowej Spółki i ofercie handlowej Sponsorów aplikacji i programów, dostawcy systemów informatycznych i usług IT Spółki - hosting poczty i systemy bazodanowe, podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy w tym usługi prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki obsługujące płatności, Sponsorzy aplikacji i programów, platformy e-learningowe, agencje marketingowe zajmujące się wysyłką mailingu w imieniu Administratora.
 • W zakresie uprawnień wynikających z RODO przysługują prawa wskazane w pkt 10 niniejszej Polityki.
 • Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych na potrzeby kierowania treści marketingowych. Względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 • Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia szkolenia, w pozostałym zakresie dobrowolne.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENT/KONTRAHENT/WSPÓŁPRACOWNIK/NABYWCA OPROGRAMOWANIA Z OFERTY SANKOM

 

 • Administratorem danych jest SANKOM Spółka z o.o., ul. J.P. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora można kierować zapytania na adresy wskazane w pkt 2.2 niniejszej Polityki.
 • Dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
 1. wykonania umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą (klient lub kontrahent) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. marketingu własnych produktów lub usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub oferty handlowej Sponsorów aplikacji i programów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) - jeżeli wyrażona została zgoda w tym celu lub przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest informowanie o naszej ofercie handlowej. Dodatkowo wysłanie wszelkich informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mailową) lub kontakt telefoniczny odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody przez odbiorcę tych informacji,
 3. realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyrażono zgodę, z systematyczną kontrolą oceny przydatności wyrażonych zgód
  [w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody]. Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń [w przypadku danych przetwarzanych na podstawie umowy]. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są
  w celu kierowania treści marketingowych, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania [w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora]. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.
 • Odbiorcą danych osobowych będą: wybrane podmioty wspomagające obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert, gdy wyrażono zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o aktualnej ofercie handlowej Spółki i ofercie handlowej Sponsorów aplikacji i programów, dostawcy systemów informatycznych i usług IT Spółki - hosting poczty i systemy bazodanowe, podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy w tym usługi prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki obsługujące płatności, Sponsorzy aplikacji i programów, platformy e-learningowe,  agencje marketingowe zajmujące się wysyłką mailingu w imieniu Administratora oraz dystrybutorzy zagraniczni oferujący produkty SANKOM Sp. z o.o.
 • W zakresie uprawnień wynikających z RODO przysługują prawa wskazane w pkt 10 niniejszej Polityki.
 • Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych na potrzeby działań marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji umowy zawieranej z Klientem.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA PRACOWNICY KLIENTA/KONTRAHENTA/ZARZĄD/ WSPÓLNICY/PEŁNOMOCNICY

 

 • Administratorem danych jest SANKOM Spółka z o.o., ul. J.P. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora można kierować zapytania na adresy wskazane w pkt 2.2 niniejszej Polityki.
 • Dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez naszego kontrahenta, którego podmiot danych reprezentuje/jest pracownikiem/współpracownikiem lub zostały pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG)
  w związku z wykonywaniem przez Administratora umowy handlowej łączącej Administratora oraz jednostkę/przedsiębiorcę, którą podmiot danych reprezentuje/jest pracownikiem/współpracownikiem. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
 1. w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 2. w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.
 • Administrator będzie przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - za które Administrator uznaje: zawarcie i wykonywanie umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który reprezentuje podmiot danych, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami.
 • Odbiorcą danych osobowych będą dostawcy systemów informatycznych i usług IT Spółki - hosting poczty i systemy bazodanowe, podmioty świadczące na rzecz spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy w tym usługi prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki obsługujące płatności.
 • W zakresie uprawnień wynikających z RODO przysługują prawa wskazane w pkt 10 niniejszej Polityki.
 • Względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji umowy zawieranej z Klientem, utrzymywania kontaktu w sprawach biznesowych.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ADMINISTRATOREM ZA POMOCĄ FORMULARZY KONTAKTOWYCH

 

 • Administratorem danych jest SANKOM Spółka z o.o., ul. J.P. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora można kierować zapytania na adresy wskazane w pkt 2.2 niniejszej Polityki.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. obsługi zapytania/korespondencji – tj. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, bowiem prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest obsługa zapytań
  i korespondencji, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 2. rejestracji na szkolenie lub zamówienia produktu Spółki – tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (klient lub kontrahent) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 • Odbiorcą danych osobowych będą: wybrane podmioty wspomagające obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert, gdy wyrażono zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o aktualnej ofercie handlowej Spółki i ofercie handlowej Sponsorów aplikacji i programów, dostawcy systemów informatycznych i usług IT Spółki - hosting poczty i systemy bazodanowe, podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy w tym usługi prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki obsługujące płatności, Sponsorzy aplikacji i programów, platformy e-learningowe,  marketingowe zajmujące się wysyłką mailingu w imieniu Administratora.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a po jej zakończeniu co do zasady nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń. Jeżeli dane są podawane na potrzeby rejestracji na szkolenie lub zamówienia produktu – dane są przetwarzane przez okres realizacji umowy; po jej wygaśnięciu – przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń/przedawnienia roszczenia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa np. z zakresu archiwizacji dokumentacji.
 • W zakresie uprawnień wynikających z RODO przysługują prawa wskazane w pkt 10 niniejszej Polityki.
 • Względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych.
 • Każdorazowe podawanie danych osobowych np. za pomocą formularzy kontaktowych,
  e-mail, telefonu jest dobrowolne. W przypadku, kiedy formularz jest skonstruowany na potrzeby rejestracji na szkolenie lub zamówienia produktu, dane są niezbędne celem wywołania skutków prawnych w postaci zawarcia umowy.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCÓW INFORMACJI HANDLOWYCH

 

 • Administratorem danych jest SANKOM Spółka z o.o., ul. J.P. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora można kierować zapytania na adresy wskazane w pkt 2.2 niniejszej Polityki.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji marketingowych i informacji handlowych dotyczącej oferty Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz oferty handlowej Sponsorów aplikacji i programów (na podstawie wyrażonej zgody -  6 ust 1 lit. a) RODO), w celu marketingu własnych produktów lub usług Spółki lub produktów lub usług Sponsorów aplikacji i programów. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o ofercie handlowej Administratora, natomiast  informowanie o  ofercie handlowej Sponsorów aplikacji i programów odbywa się za uprzednio wyrażoną zgodą odbiorcy informacji handlowej. Dodatkowo wysłanie wszelkich informacji handlowych drogą elektroniczną
  (e-mailową) lub kontakt telefoniczny odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody przez odbiorcę tych informacji.
 • Odbiorcą danych osobowych będą: wybrane podmioty wspomagające obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert, gdy wyrażono zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o aktualnej ofercie handlowej Spółki i ofercie handlowej Sponsorów aplikacji i programów, dostawcy systemów informatycznych i usług IT Spółki - hosting poczty i systemy bazodanowe, podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy w tym usługi prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki obsługujące płatności, Sponsorzy aplikacji i programów, agencje marketingowe zajmujące się wysyłką mailingu w imieniu Administratora.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, a Administrator dokonywał będzie okresowej weryfikacji przydatności tych danych. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, przez Administratora.
 • Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych używanych w celu kierowania treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionego interesu spółki podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 • W zakresie uprawnień wynikających z RODO przysługują prawa wskazane w pkt 10 niniejszej Polityki.
 • Profilowanie - na podstawie przekazanych danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych. Dokonujemy filtrowania poszczególnych klientów na podstawie takich danych jak lokalizacja (kraj, miejscowość) lub według rodzaju zakupionego oprogramowania, aby trafniej kierować aktualną ofertę marketingową Spółki do zainteresowanych osób. Na podstawie ww. filtrów wysyłamy informacje dopasowane do naszych klientów.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia kontaktu ze strony Spółki
  w celach opisanych w punkcie 9.2 powyżej.

 

 1. PRAWA PODMIOTU DANYCH ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

 

 • W przypadku dochodzenia praw przysługujących podmiotom danych na gruncie RODO, prosimy o kierowanie korespondencji na adresy podane w pkt 2.2 niniejszej Polityki – na adres e-mail lub poprzez formularz kontaktowy. Prosimy jednocześnie o przesłanie wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację podmiotu danych.
 • Podmiotom danych (osobom fizycznym) przysługują następujące prawa:
 1. dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii,
 2. żądania sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy (art. 6 ust 1 lit. b) RODO) lub zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 6. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych,
  w szczególności wobec marketingu bezpośredniego opartego na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO. Przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów opartych na art. 6 ust 1 lit. f) RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych,
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje w ust. 4 poniżej).
 8. cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem. Zgody mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • W celu realizacji ww. praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@sankom.net, ewentualnie w drodze kontaktu ze Spółką tradycyjną pocztą na adres Administratora danych: SANKOM Sp. z o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa (dopisek: Inspektor Ochrony Danych).
 • W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego. W tym celu, mogą Państwo zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu danych. Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych:

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych,

Stawki 2, 00-193 Warszawa

kancelaria@uodo.gov.pl