Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.

Audytor EKO

 

Program Audytor EKO 1.0 przeznaczony jest do wykonania analizy możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 21 czerwca 2013 r. wymóg przygotowania analizy dotyczącej zastosowania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło dotyczy obecnie wszystkich budynków, dla których pozwolenie na budowę wydano po wejściu w życie rozporządzenia. Wcześniej wymóg ten dotyczył obiektów o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m².

 

 

 

 

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło powinna okreslać:

 • roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi   metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
 • dostępne nośniki energii,
 • warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,

 • wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
  - systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
  - systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
 • obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
 • wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

 

Program pozwala na:

 • Wykonanie analizy możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło,
 • Oszacowanie zużycia paliwa na podstawie rocznego zapotrzebowania na energię i poszczególne systemy: centralnego ogrzewania i wentylacji , ciepłej wody użytkowej, chłodzenia,
 • Wyznaczenie emisji zanieczyszczeń powstałych podczas spalania paliw na podstawie wskaźników emisji,
 • Obliczenie kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych,
 • Porównanie systemu projektowanego z systemem alternatywnym,
 • Porównywanie kilku wariantów systemu,
 • Wygenerowanie raportu na podstawie dokonanej analizy.

 

Program Audytor  EKO wczytuje z projektu stworzonego w  programie Audytor OZC 6.5 Pro oraz wersji firmowych następujące parametry :

 • Powierzchnię przestrzeni ogrzewanej,
 • Moc potrzebną dla systemu ogrzewania i wentylacji,
 • Energię użytkową potrzebną dla systemu ogrzewania i wentylacji,
 • Energię końcową potrzebną dla urządzeń pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji,
 • Powierzchnię przestrzeni chłodzonej,
 • Moc potrzebną dla systemu chłodzenia,
 • Energię użytkową potrzebną dla systemu chłodzenia,
 • Energię końcową potrzebną dla urządzeń pomocniczych systemu chłodzenia,
 • Moc potrzebnądla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • Energię użytkową potrzebną dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • Energię końcową potrzebną dla urządzeń pomocniczych systemu ciepłej wody,
 • Energię końcową potrzebną dla systemu oświetlenia,
 • Energię końcową potrzebną dla urządzeń pomocniczych systemu oświetlenia.

 

 

 

Program wykonuje obliczenia zgodnie z wytycznymi:

 • ROZPORZĄDZENIA MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNYCH z dnia 28 kwietnia 1998 w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.
 • ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 stycznia 2010 w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
 • ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji.
 • MINISTERSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LĘŚNYCH -Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania  paliw.
 • ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie dalszego rozwoju naszego oprogramowania i chętnie zapoznamy się z Państwa opinią.

Wszystkich zainteresowanych programem prosimy o kontakt marketing@sankom.pl