Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.

Audytor OZC - wprowadzanie danych

 

Dane dotyczące projektu wprowadzane są w tabelach. Z każdym wprowadzonym elementem związany jest system kontroli poprawności, jak również system pomocy, pozwalający na uzyskanie informacji o wprowadzanej wielkości lub przywołanie odpowiednich danych katalogowych.
Proces wprowadzania danych składa się z omówionych poniżej kilku następujących po sobie etapów.
 

Dane ogólne


W danych ogólnych wprowadzane są wszystkie dane dotyczące całego budynku np. adres, strefa klimatyczna, opcje i parametry obliczeń, domyślne dane do Świadectw Energetycznych.

Rys. 1 Zakładka Budynek - Wybór norm, wg których przeprowadzone zostaną obliczenia, strefy klimatycznej oraz edycja danych identyfikacyjnych projektu.

Rys. 2 Zakładka Świadectwa z wprowadzonymi Danymi podstawowymi Świadectw energetycznych dla domu jednorodzinnego

Znaczną część danych ogólnych stanowią domyślne typowe dane dla całego budynku wykorzystywane w systemie dziedziczenia danych.

Zastosowany w programie unikalny System dziedziczenia danych sprawia, ze program w wielu wypadkach umożliwia automatyczne generowanie szczegółowych danych przy wprowadzaniu bryły budynku.
Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji osobno w każdym pomieszczeniu.

W programie zastosowano rozbudowany moduł obliczania wentylacyjnych strat ciepła z możliwością definiowania wymagań higienicznych dla poszczególnych typów pomieszczeń. Istnieje również możliwość zadeklarowania różnych systemów wentylacji w poszczególnych częściach budynku. Możliwe jest obliczanie następujących systemów wentylacji:

  • Naturalna (grawitacyjna).
  • Mechaniczna wywiewna.
  • Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
  • Mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacją i wymiennikiem gruntowym.
  • Mechaniczna nawiewno wywiewna z recyrkulacją.

Rys. 3 Wprowadzanie danych o domyślnym systemie wentylacji w budynku

 

Program w praktyce nie ogranicza wielkości obliczanego obiektu. Możliwe jest wykonywanie obliczeń zarówno niewielkich obiektów jak i ogromnych budynków zawierających tysiące pomieszczeń.

Materiały budowlane

Dołączony do programu katalog materiałów budowlanych (Rys. 4) z możliwością dopisywania informacji o nowych materiałach, zwalnia użytkownika z konieczności pamiętania ich parametrów fizycznych. Funkcja automatycznego dołączania do pliku danych informacji o materiałach budowlanych użytych w projekcie, zapewnia możliwość swobodnego przenoszenia ich między komputerami bez konieczności uzupełniania katalogów o materiały dodane przez użytkownika. Dane o materiałach budowlanych, zostały podzielone na dwie kategorie tzn. materiały jednorodne oraz warstwy o budowie niejednorodnej.

 

 

Rys. 4 Okno Katalog materiałów jednorodnych - zakładka Podstawowe dane

 

Dane o przegrodach budowlanych


Program umożliwia wprowadzanie konstrukcji przegród budowlanych oraz wyznaczanie ich współczynników przenikania ciepła U w oparciu o metodyki podane w normach PN-EN ISO 6946 i PN-EN ISO 13370. Możliwe jest również wprowadzanie przegród o znanych współczynnikach przenikania ciepła.

 

 

Rys. 5 Definiowane konstrukcji niejednorodnej przegrody budowlanej.

 

Podczas wprowadzania danych możliwe jest obejrzenie rozkładu temperatury i ciśnienia cząstkowego pary wodnej w przegrodzie. Obliczenia przeprowadzone są wg normy PN-EN ISO 13788. Możliwe jest przeprowadzenie analizy kondensacji powierzchniowej (Rys. 6) wg warunku fRsi > fRsi dla stałej wilgotności, dowolnych klas wilgotności oraz pod kątem uniknięcia pleśni lub korozji. Możliwe jest również podanie przez użytkownika własnej Maksymalnej dopuszczalnej wilgotności względnej na powierzchni wewnętrznej ?si.

Rys. 5 Analiza powierzchniowej kondensacji pary wodnej wg warunku fRsi > fRsi.

 

Programdostarcza również moduł do analizy międzywarstwowej kondensacji pary wodnej w przegrodach budowlanych oraz analizy strumieni kondensacji i akumulacji wilgoci (Rys. 7).

Rys. 7 Kondensacja międzywarstwowa w przegrodach budowlanych

 

Dane o pomieszczeniach


Dane o pomieszczeniach wprowadzane są w formie tabelarycznej (Rys. 8a). Jeżeli struktura budynku zostanie zaimportowana z programu Autodesk Revit Architecture 2012 wyświetli się dodatkowe pole z trójwymiarową prezentacją zaimportowanego modelu (Rys. 8b).

Wizualizacja modelu trójwymiarowego może pracować działa w trybach podglądu całego budynku, kondygnacji lub pomieszczenia. Istnieje wiele konfiguracji widoku tak, aby każdy użytkownik znalazł odpowiedni dla siebie. Można wyłączać widoczność stropów, mostków cieplnych, czy zmieniać przezroczystość przegród budowlanych. Wskazanie przegrody w podglądzie powoduje zaznaczenie jej w tabeli. Wymiary przegród, materiały z nich zbudowane oraz warstwy przegrody użytkownik może korygować. Również wskazanie mostków cieplnych zaznacza odpowiedni wiersz w tabeli z mostkami cieplnymi (Rys. 8c).

Program zawiera wiele funkcji przyspieszających proces tworzenia struktury budynku. Do najważniejszych z nich należą zdolność do automatycznego generowania danych domyślnych oraz system dziedziczenia danych umożliwiający uniknięcie wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji osobno w każdym pomieszczeniu. Jednocześnie w każdym elemencie budynku można indywidualnie wprowadzać dane dotyczące konstrukcji, typu ogrzewania, infiltracji, systemu wentylacji czy sezonowego zużycia energii co zwiększa jego elastyczność i umożliwia wykonywanie obliczeń dla obiektów o skomplikowanej strukturze.
Rozbudowane funkcje edycyjne tabel, np. kopiowanie i wklejanie ich fragmentów oraz rozbudowany system podpowiedzi do wprowadzanych danych, ma również niebagatelny wpływ na komfort pracy i czas potrzebny na wprowadzenie danych.

 

 

Rys. 8a Zakładka Pomieszczenia z listą wprowadzonych pomieszczeń

 

Rys. 8b Zakładka Pomieszczenia w trybie trójwymiarowej prezentacji modelubudynku zaimportowanego z programu Autodesk Revit Architecture 2012 za pośrednictwem formatu gbXML

 

Rys. 8c Zakładka Pomieszczenia w trybie trójwymiarowej prezentacji modelubudynku z mostkami cieplnymi zaimportowanego z programu Autodesk Revit Architecture 2012 za pośrednictwem formatu gbXML

 

Wprowadzając dane o pomieszczeniach istnieje możliwość definiowania całej struktury budynku. Funkcja kopiowania, przenoszenia pojedynczych pomieszczeń lub całych gałęzi elementów drzewa struktury budynku oraz funkcja dziedziczenia parametrów elementów budynku radykalnie skracają proces wprowadzania danych.

 

 

Rys. 9 Przenoszenie pomieszczeń w strukturze budynku

 

W programie zastosowano również polecenie automatycznego tworzenia następnych kondygnacji, umożliwiające szybkie powielenie danych o pomieszczeniach na następne piętra budynku.

Program Audytor OZC wyposażono w system przeliczania wymiarów przegród budowlanych, dzięki któremu możliwe jest podawanie wszystkich wymiarów w osiach niezależnie od wybranej normy obliczeniowej.

Z każdym wprowadzonym elementem związany jest system kontroli poprawności, jak również system pomocy, pozwalający na uzyskanie informacji o wprowadzanej wielkości lub przywołanie odpowiednich danych katalogowych.

W celu poprawienia czytelności danych, jak również umożliwienia sprawnego wykonywania obliczeń wariantowych w programie, wprowadzono możliwość tworzenia zmiennych (Rys 10). Stosowanie zmiennych umożliwia pełne sparametryzowanie projektu.

 

 

Rys 10. Okno z katalogiem zmiennych

 

Najprostszym przykładem ich zastosowania może być wprowadzanie temperatur w pomieszczeniach i strefach za pomocą zmiennych np. TPIW w piwnicy zamiast liczby 16, TLAZ w łazience zamiast liczby 24 itd. Jeżeli z jakiegoś powodu (np. życzenie inwestora) zajdzie konieczność globalnej zmiany temperatur w wybranym typie pomieszczeń, to wystarczy w jednym miejscu zmienić wartość odpowiedniej zmiennej (np. TPIW z 16 na 8) i przeliczyć projekt w celu uzyskania aktualnych wyników. Zmienne mogą być wykorzystywane także przy podawaniu grubości izolacji, wprowadzaniu wartości współczynników U itd. We wszystkich polach w programie, w których występują wartości liczbowe.

Obliczenia

Program wykonuje obliczenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i rozporządzeniami.
Podczas wykonywania obliczeń wykonywana jest pełna kontrola wprowadzonych danych umożliwiająca wykrycie błędnie wprowadzonych informacji. Diagnozowane są również otrzymane wyniki obliczeń. Dzięki rozbudowanej diagnostyce znacznie zostaje ograniczona liczba przypadkowych błędów popełnionych podczas wprowadzania danych (Rys. 11).

 

 

Rys. 11 Analiza błędów.

Program wyposażony jest w pracującą na bieżąco analizę błędów dla całego projektu i dla aktualnego działu danych. 

 

Wyniki obliczeń

Wyniki obliczeń przedstawiane są w formie tabelarycznej oraz graficznej (Rys. 12 i 13). Zawartość tabel może być sortowana według wybranego klucza oraz formatowana, co ułatwia analizę wyników. Wyniki obliczeń współczynników przenikania ciepła U i projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń prezentowane są w dwóch formach. Pierwsza z nich to forma skrócona zawierająca zestawienia otrzymanych wyników. Druga zawiera szczegółowe informacje dotyczące obliczeń, przedstawione w postaci tradycyjnych formularzy używanych przy ręcznych obliczaniach. Pozwala to w pełni udokumentować przeprowadzone przez program obliczenia.

 

 

Rys. 12 Wyniki - sezonowe zużycie energii.

Rys 13. Wyniki - przegrody.

 

Wyniki obliczeń projektowego obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń, z uwzględnieniem rozdziału strat ciepła do sąsiednich pomieszczeń, mogą być przenoszone bezpośrednio do programu Audytor C.O. projektującego instalację centralnego ogrzewania.

Wszystkie tabele z wynikami obliczeń mogą być przeglądane na ekranie, drukowane na drukarce oraz przenoszone do innych programów (np. arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów itd.). Przed wydrukiem użytkownik ma możliwość wybrania wielkości i formatu strony, wielkości stosowanej czcionki, zakresu drukowanych stron, jak również podejrzenia wydruku.

Wynikowe Świadectwa Energetyczne mogą być tworzone zarówno dla całego budynku jak i dla jego poszczególnych części (stref, lokali, mieszkań).
Utworzone przez program Świadectwa Energetyczne mogą być drukowane lub zapisywane do zabezpieczonych plików pdf.

 

 

Rys. 14 Świadectwo Charakterystyki Energetycznej