Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.

Kalkulator Audytora

Program Kalkulator Audytora Energetycznego jest uniwersalnym narzędziem wspomagającym proces projektowania i analizy pracy wszelkich instalacji rurowych, w których występuje przepływ wody, pary wodnej lub wilgotnego powietrza. Funkcjonalnie jest on połączeniem wydajnego, wielofunkcyjnego kalkulatora inżynierskiego z programem konwersji jednostek miar, tablicami właściwości fizycznych wody, pary wodnej i wilgotnego powietrza oraz modułami analizy przepływu czynnika i analizy mocy cieplnej. 

 

 

 

 

Rys. 1. Zakładka kalkulatora.

 • wielopozycyjny wyświetlacz, który może zapamiętać dowolną liczbę wykonywanych obliczeń (ilość pamiętanych operacji ograniczona jest jedynie ilością pamięci operacyjnej komputera),
 • przejrzysty wyświetlacz wprowadzanego wyrażenia algebraicznego - analogiczny do tradycyjnych "słupków",
 • zapamiętane wyrażenia algebraiczne mogą być w dowolnej chwili modyfikowane i są obliczane na bieżąco, modyfikacja dotyczy zarówno wartości jak i operatorów oraz funkcji matematycznych,
 • możliwość sprawdzania wyników pośrednich w wyrażeniach algebraicznych,
 • wbudowane 24 funkcje matematyczne,
 • naturalny sposób wprowadzania funkcji - najpierw funkcja następnie jej argument,
 • dowolna liczba zagnieżdżeń nawiasów i funkcji,
 • obsługa klawiszy kopiowania i wklejania zgodna ze standardami Windows,
 • wyświetlanie wyników w postaci dziesiętnej i wykładniczej z regulowaną dokładnością,
 • możliwość dokonywania konwersji jednostek miar 30 wielkości fizycznych bezpośrednio w kalkulatorze,
 • obsługa pomocy kontekstowej dla każdego elementu sterującego kalkulatora
 • wielopozycyjny wyświetlacz, który może zapamiętać dowolną liczbę wykonywanych obliczeń (ilość pamiętanych operacji ograniczona jest jedynie ilością pamięci operacyjnej komputera),
 • przejrzysty wyświetlacz wprowadzanego wyrażenia algebraicznego - analogiczny do tradycyjnych "słupków",
 • zapamiętane wyrażenia algebraiczne mogą być w dowolnej chwili modyfikowane i są obliczane na bieżąco, modyfikacja dotyczy zarówno wartości jak i operatorów oraz funkcji matematycznych,
 • możliwość sprawdzania wyników pośrednich w wyrażeniach algebraicznych,
 • wbudowane 24 funkcje matematyczne,
 • naturalny sposób wprowadzania funkcji - najpierw funkcja następnie jej argument,
 • dowolna liczba zagnieżdżeń nawiasów i funkcji,
 • obsługa klawiszy kopiowania i wklejania zgodna ze standardami Windows,
 • wyświetlanie wyników w postaci dziesiętnej i wykładniczej z regulowaną dokładnością,
 • możliwość dokonywania konwersji jednostek miar 30 wielkości fizycznych bezpośrednio w kalkulatorze,
 • obsługa pomocy kontekstowej dla każdego elementu sterującego kalkulatora.

Konwerter jednostek fizycznych

Rys. 2. Zakładka konwersji jednostek.

 • wbudowana konwersja jednostek miar 30 wielkości fizycznych najczęściej występujących w praktyce inżyniera środowiska,
 • większość używanych jednostek miar w tym miary angielskie i amerykańskie,
 • automatyczne przeliczanie wprowadzanych wielkości (na bieżąco),
 • przydatne komentarze dotyczące jednostek miar wybranej wielkości fizycznej,
 • konwerter wykorzystywany jest w całym programie kalkulatora do wskazywania żądanych jednostek miar dla dowolnej wielkości fizycznej występującej w programie.

 

 
 
 


Tablice właściwości wody

Rys. 3. Zakładka parametrów wody.

właściwości fizyczne wody zależne od temperatury wody w zakresie od 0 °C do 150 °C,

 • gęstość wody,
 • rozszerzalność objętościowa,
 • entalpia,
 • ciepło właściwe,
 • przewodność cieplna,
 • lepkość dynamiczna, 
 • lepkość kinematyczna,
 • napięcie powierzchniowe,
 • liczba Prandtla

 


Tablice właściwości pary wodnej

Rys. 4. Zakładka parametrów pary wodnej.

właściwości fizyczne pary wodnej: nasyconej mokrej nasyconej suchej przegrzanej w zakresie temperatury od 0 °C do 1000 °C i w zakresie ciśnienia od 611 Pa do 95 MPa, oraz w zakresie suchości pary mokrej nasyconej od 0 do 1.

 • temperatura nasycenia,
 • ciśnienie nasycenia,
 • entalpia pary wodnej,
 • objętość właściwa pary wodnej,
 • objętość właściwa wody wrzącej,
 • ciepło parowania,
 • lepkość dynamiczna 
 • lepkość kinematyczna,
Uwaga: Entalpię wody wrzącej można znaleźć jako różnicę pomiędzy entalpią pary nasyconej suchej a ciepłem parowania lub poprzez ustalenie suchości pary na poziomie 0 (zero).

Tablice właściwości wilgotnego powietrza

właściwości fizyczne wilgotnego powietrza w zakresie temperatury od -20 °C do 100 °C, w zakresie wilgotności względnej od 0 % do 100 % i w zakresie ciśnienia barometrycznego od 960 hPa do 1040 hPa

 • entalpia wilgotnego powietrza,
 • objętość właściwa,
 • ciśnienie cząstkowe pary wodnej,
 • temperatura punktu rosy,
 • temperatura termometru mokrego, 
 • lepkość dynamiczna,
 • lepkość kinematyczna,

Ciśnienie barometryczne reguluje się przy pomocy suwaka w zakresie 960 hPa - 1040 hPa.

Rys. 5. Zakładka parametrów wilgotnego powietrza.

Analiza przepływu

Rys. 6. Analiza przepływu.

Po ustaleniu parametrów czynnika oraz jego strumienia masy można przeprowadzić analizę przepływu. W analizie przepływu można określić:

 •  wymiar przewodu,
 •  strumień objętości,
 •  prędkość przepływu,
 •  masę przepływającego czynnika,
 •  czas przepływu,
 •  liczbę Reynoldsa,
 •  charakter przepływu,
 •  promień hydrauliczny,
 •  chropowatość względną i bezwzględną przewodu,
 •  jednostkowe straty ciśnienia,
 •  długość przewodu,
 •  współczynnik oporów liniowych,
 •  liniowe straty ciśnienia,
 •  współczynnik oporów miejscowych lub współczynnik przepływu Kv,
 •  miejscowe straty ciśnienia.

Analiza energii

Rys. 7. Analiza energii.

Po ustaleniu parametrów początkowych i końcowych czynnika oraz jego strumienia masy można przeprowadzić analizę energii. W analizie energii można określić:

 •  różnicę entalpii,
 •  moc cieplną,
 •  czas i energię,
 •  strumień masy czynnika,

Wersja demonstracyjna

Zapraszamy do pobrania i wypróbowania wersji demonstracyjnej programu.