Audytor CO

Audytor CO

Program Audytor CO jest przeznaczony do graficznego wspomagania projektowania nowych instalacji c.o., regulacji istniejących instalacji (np. w budynkach ocieplonych) oraz do projektowania sieci przewodów w instalacjach wody lodowej. Istotną cechą programu jest możliwość umieszczania wielu źródeł czynnika grzewczego (chłodniczego) w jednym projekcie, co znajduje zastosowanie przy projektowaniu m.in. instalacji czterorurowych.

 

Co nowego w wersji 7.3?

 

Co nowego w wersji 7.2?

 

Nowości w programie Audytor SET 7.3

W najnowszej wersji programu Audytor SET wprowadzono nowe funkcje oraz szereg usprawnień przyspieszających proces projektowania instalacji.

Główne zmiany to:

 • Nowa koncepcja pracy z programem SET.
 • Nowy moduł Szybkie obliczenia FC (Fast Calculation), umożliwiający wykonywanie szybkich, przybliżonych obliczeń obciążania cieplnego pomieszczeń oraz wstępnych obliczeń instalacji.
 • Usprawnienia w procesie projektowania instalacji płaszczyznowych.
 • Zmieniony wygląd zestawienia materiałów.
 • Zmieniony moduł przeglądania danych katalogowych oraz wybierania urządzeń z katalogów.
 • Uprawnienia związane z rysowaniem przewodów.
 • Usprawnienia w zakresie grafiki.
JAK PRZEJŚĆ NA WERSJĘ 7.3              PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ                 

 

Nowa koncepcja pracy z programem SET

Nowy moduł szybkich obliczeń (FC) w programie Audytor SET daje możliwość uproszczonego projektowania instalacji. Umożliwia również przyspieszenie tworzenia profesjonalnych projektów.

W trybie profesjonalnego projektowania elementy uproszczonego projektowania mogą być wykorzystywane do usprawnienia procesu projektowania (szybkie oszacowanie strat ciepła przy braku wyników z programu OZC, wybór koncepcji ogrzewania pomieszczeń itp.).

Zarówno projekt uproszczony, jak i szczegółowy profesjonalny projekt, zapisywane są w tym samym pliku, co ułatwia dalszą pracę z projektem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szybkie obliczenia obciążenia cieplnego pomieszczeń

Funkcja ta umożliwia obliczenia wartości obciążenia cieplnego pomieszczeń w sposób uproszczony w oparciu o kilka podstawowych parametrów.

Dzięki tej funkcji projektant może wybrać odpowiedni sposób ogrzewania pomieszczenia oraz zorientować się, jaki rodzaj urządzeń grzewczych należy zastosować w pomieszczeniu.

Zaproponowany przez program układ płaszczyznowy można wstawić na rysunek rzutu kondygnacji.

Szybki dobór elementów bez konieczności rozrysowania całej instalacji

Program podczas wykonywania szybkich obliczeń dobiera moc grzejników i średnice przewodów nawet, jeśli nie wprowadzimy źródła ciepła. Z domyślnych wartości zadeklarowanych w danych ogólnych dziedziczy parametry osobno dla instalacji z grzejnikami, osobno dla ogrzewania podłogowego oraz na rysunku wynikowym umieszcza wirtualne źródło.

 

 

Automatyczne generowanie uproszczonych tras przyłączy

Po zaznaczeniu rozdzielacza oraz poszczególnych odbiorników program generuje uproszczone przyłącza w sposób automatyczny.

 

Funkcja szybkiego obliczania grzejników podłogowych

Funkcja ta umożliwia prowadzanie obliczeń grupy grzejników podłogowych na bieżąco w trakcie projektowania, przed pełnymi obliczeniami instalacji. Dzięki temu możliwe jest bardzo szybkie badanie reakcji wyników obliczeń na poszczególne dane (np. temperatura zasilania, konstrukcja podłogi grzejnej, średnica przewodów, rozstaw przewodów, podział na kilka obwodów itd.).

Funkcja szybkiego doboru grzejników podłogowych pozwala na wyznaczenie:

 • dopuszczalnego zakresu temperatury zasilania dla poszczególnych grzejników 
 • maksymalnej temperatury zasilania dla wskazanej grupy grzejników
 • proponowanego podziału wężownic w celu spełnienia kryteriów maksymalnego oporu hydraulicznego oraz maksymalnej długości
 • proponowanego podziału wężownic w celu ograniczenia zróżnicowania oporów pomiędzy wężownicami i ułatwienia zrównoważenia hydraulicznego instalacji.

 

Import podkładów budowlanych w formacie PDF

Program Audytor od dawna umożliwia import rysunków w wielu popularnych formatach. Do rysunków technicznych szczególne odpowiednie są formaty DWG i DXF. Jednak w praktyce rynkowej spora część dokumentacji przekazywana jest w plikach PDF. Jest to co prawda format ogólny, a nie adresowany do rysunków technicznych, jednak z uwagi na częste wykorzystanie, w programie Audytor SET wprowadzono możliwość importu rysunków również w tym formacie.

Rozrysowywanie wężownic ogrzewania podłogowego

W programiie zostały rozbudowane możliwości automatycznego rozrysowywania wężownic ogrzewania podłogowego. Obecnie użytkownik może wybrać jeden z następujących sposobów tworzenia danej wężownicy:

 • spirala zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara
 • spirala przeciwnie do kierunku wskazówek zegara
 • wężownica meandrowa.

Poza tym użytkownik może edytować (korygować) kształt wężownicy stworzony przez program.

 

Nowa szata graficzna programu Audytor SET

W programie zmieniono szatę graficzną - zarówno pod względem stylu graficznego, jak i organizacji okien. Dzięki temu stały się one jeszcze bardziej przejrzyste. 

Mechanizm określania efektywnej powierzchni grzejnej grzejników podłogowych

Mechanizm automatycznego generowania wężownic rozszerzono o funkcję pozwalającą na określanie efektywnej powierzchni grzejnej grzejnika podłogowego. Układ wężownicy może zajmować powierzchnię całego grzejnika lub "omijać" rozdzielacz i przewody podłączeniowe innych grzejników. Możliwe jest też wyznaczenie stref wyłączających część pola grzejnego bez konieczności zmiany kształtu samego grzejnika.

Dzielenie i łączenie pól grzejnych, pomieszczeń i wielokątów

Narzędzia umożliwiające szybkie dzielenie i łączenie wielokątów określających pola grzejne. Jedno pole może zostać podzielone na dwa lub trzy równe pola – odpowiednio w poziomie lub w pionie. Użytkownik może też wskazać linię podziału za pomocą łamanej. Jednocześnie wprowadzono możliwość łączenia kilku pól grzejnych w jedno.

Funkcje te są szczególnie przydatne w czasie projektowania ogrzewania podłogowego, ale mogą być również wykorzystywane do dzielenia i łączenia innych wielokątów (np. stref pomieszczeń).

 

Wybór kierunku rysowania wężownicy

Program pozwala wybrać kierunek rysowania spirali wężownicy zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie.

Wybór sposobu układania rur w narożach wklęsłych

W zależności od kształtu pomieszczenia i założonego systemu układania przewodów wężownicy możliwe jest narzucenie sposobu rysowania przewodów „omijających” naroża wklęsłe.

Linie pomocnicze do ręcznego rysowania wężownicy

W przypadku wyłączenia opcji automatycznego generowana wężownicy, program wyświetla linie pomocnicze wspomagające ręczne rysowanie przewodów. Linie rysowane są z zadanym rozstawem z uwzględnieniem odstępów w strefie brzegowej.

Wstawiania pola grzejnego wokół kursora

Funkcja automatycznego wstawiania pola grzejnego w strefie pomieszczenia (tzw. wstawianie wokół kursora).

Pokazywanie niepodłączonych pól grzejnych

Pola grzejne przed podłączeniem do przewodów wyświetlane są w mniej intensywnej kolorystyce, dzięki czemu bardzo łatwo można się zorientować, które pola trzeba jeszcze podłączyć.

Rozszerzenie zakresu schematów grup mieszających

Rozszerzony zakres schematów grup mieszających o możliwość lokalnego podmieszania przy rozdzielaczu.

Rysunek w rysunku

Możliwość wstawienia na rysunku fragmentu innego rysunku. Zwiększa to znacznie możliwość tworzenia czytelnej dokumentacji technicznej.

Wstawianie fragmentu rysunku DWG

Możliwość łatwego wykorzystania jednego pliku DWG zawierającego rzuty architektoniczne wielu kondygnacji.

Użytkownik może wskazać, które fragmenty pliku DWG mają być wykorzystane na poszczególnych kondygnacjach i następnie dopasować ich pozycję za pomocą narzędzi precyzyjnego przesuwania.

Kolorowanie ścian

Wyświetlanie ścian z wypełnieniem – w kolorze szarym dla ścian zewnętrznych i żółtym dla ścian wewnętrznych. Poprawia to czytelność tworzonych rysunków.

Zaznaczenie w kolorze

W czasie zaznaczania obiektów z wykorzystaniem okna, okno zaznaczania wypełnione jest kolorem niebieskim, co poprawia jego czytelność.

Zwiększono również czytelność zaznaczonych obiektów wyświetlając je wraz ze wszystkim szczegółami na zielono.

Selektywne zaznaczanie

Funkcja selektywnego zaznaczania pozwala wskazywać jakie elementy rysunków mają być zaznaczane (np. pomieszczenia, przewody, armatura itp.).

Funkcja ta jest przydatna w przypadku, gdy użytkownik chciałby np. powielić na kolejną kondygnację wybrane elementy ze wskazanego obszaru.

Zawężanie zakresu zaznaczonych obiektów w tabelach

Funkcje Pozostaw wybrane wiersze oraz Pozostaw niewybrane wiersze pozwalają łatwo zawęzić zakres zaznaczonych obiektów. Po zaznaczeniu szeregu elementów w oknie rysunkowym, można następnie usunąć z zaznaczenia pozycje wskazane w tabeli lub pozostawić tylko właśnie te pozycje.

Precyzyjne przesuwania obiektów

Funkcja umożliwiająca precyzyjne przesuwanie obiektów. Użytkownik definiuje wektor przesunięcia, czyli określa punkt początkowy
i końcowy.

Funkcja ta w połączeniu z narzędziem Lupa, umożliwia bardzo precyzyjne przesuwanie obiektów. Jest to bardzo przydatne m.in. w przypadku dopasowywania obiektów architektonicznych na różnych kondygnacjach. Wystarczy włączyć wyświetlanie poprzedniej kondygnacji i następnie wskazać odpowiadające sobie punkty na rzutach architektonicznych dwóch kondygnacji.

Ulepszone pokazywanie obiegu krytycznego

W momencie włączenia pokazywania obiegu krytycznego pozostałe elementy rysunków wyświetlane są w sposób mniej intensywny. Dzięki temu jeszcze łatwiej można zorientować się w przebiegu obiegu krytycznego.

Malowanie sąsiednich kondygnacji

Rozszerzenie możliwości wyświetlania (malowania) poprzedniej kondygnacji.

Obecnie wyświetlane mogą być elementy poprzedniej kondygnacji albo następnej, albo obydwóch. Ułatwia to m.in. dostosowywanie pozycji rzutów architektonicznych oraz lokalizację pionów instalacyjnych.

Tymczasowe wyłączanie wyświetlania etykiet

Dzięki opcji tymczasowego wyłączania wyświatlania etykiet w czasie projektowania poprawia się czytelność rysunków na ekranie w sytuacjach, kiedy etykiety nie są niezbędne.

Dopasowywanie grubości ścian

Dana opcja pozwala zmieniać grubości ścian w czasie ich rysowania:
– CTRL + lewy nawias kwadratowy – zmniejszanie grubości ściany,
– CTRL + prawy nawias kwadratowy – zwiększanie grubość ściany.

Ten sam efekt można uzyskać za pomocą rolki myszy z wciśniętym klawiszem CTRL. Funkcja ta umożliwia łatwe dopasowanie grubości ściany do wczytanego podkładu budowlanego (rzutu architektonicznego).

Rozszerzenie eksportu do Excela

Możliwość eksportu do formatu Microsoft Excel nie tylko pojedynczych tabel, ale również wszystkich tabel i diagnostyki na raz. Skraca to znacząco czas eksportu w przypadku potrzeby zapisania szeregu tabel.

Import i eksport rysunków w formacie DWG 2018

Program wyposażono w najnowszy moduł współpracy z plikami DWG i DXF.

Umożliwia on między innymi:

 • Wczytywanie rysunków DXF i DWG w najnowszych wersjach (do 2018).
 • Obsługa tekstu UNICODE zapewniająca poprawne wyświetlanie większości znaków.
 • Eksport rysunków w formatach: DWG 2000, DWG 2004, DWG 2010, DXF 2000, DXF 2004, DXF 2007,PDF, SVG, CGM, HPHL, SWF.
 • Znacznie szybsze wyświetlanie skomplikowanych rysunków dzięki funkcji uproszczonego malowania.
 • Bardziej realistyczny eksport rysunków do plików DXF i DWG.
 • Zapisywanie rysunków rastrowych w plikach DXF i DWG.
 • Wygodniejsze zarządzanie warstwami rysunku

Import podkładów budowlanych z Autodesk® Revit®

Funkcja importu pozwala na utworzenie w programie układu rzutów odpowiadających poziomom, na których w Autodesk® Revit® zostały zdefiniowane pomieszczenia.

Przenoszenie danych odbywa się za pośrednictwem pliku wygenerowanego w Autodesk® Revit® przy użyciu wtyczki Audytor gbXML.

Dowiedz się więcej.

Eksport projektu instalacji do Autodesk® Revit®

 

Funkcja eksportu pozwala na wyeksportowanie projektu instalacji do pliku, który później można wczytać w programie Autodesk® Revit® za pomocą wtyczki Audytor CO for Revit. 

Funkcja pozwala na eksport danych lub eksport wyników.

Eksport z danych pozwala na zapisanie projektu instalacji (nawet niepełnego, nie przeliczającego się).

Eksport z wyników pozwala na zapisanie projektu instalacji (po obliczeniach) i wykorzystanie w Autodesk® Revit® danych technicznych dobranych rur i urządzeń np. średnic rur, nastaw zaworów, wielkości grzejników, rozstawów rur w ogrzewaniu podłogowym. Ponadto dostępne są wielkości fizyczne takie jak np. prędkość czynnika, moc grzejnika, straty ciśnienia.

Dowiedz się więcej

  7.3 Pro 7.3 Basic 7.2 Pro 7.2 Basic 7.1 Pro 7.1 Basic 7.0 Pro 7.0 Basic 6.0 Pro 6.0 Basic 4.1 4.0 365 Pro 365 Basic
Nowa koncepcja pracy z programem SET
Szybkie obliczenia obciążenia cieplnego pomieszczeń
Szybki dobór elementów bez konieczności rozrysowania całej instalacji
Automatyczne generowanie uproszczonych tras przyłączy
Funkcja szybkiego obliczania grzejników podłogowych
Import podkładów budowlanych w formacie PDF
Rozrysowywanie wężownic ogrzewania podłogowego
Nowa szata graficzna programu Audytor SET
Mechanizm określania efektywnej powierzchni grzejnej grzejników podłogowych
Dzielenie i łączenie pól grzejnych, pomieszczeń i wielokątów
Wybór kierunku rysowania wężownicy
Wybór sposobu układania rur w narożach wklęsłych
Linie pomocnicze do ręcznego rysowania wężownicy
Wstawiania pola grzejnego wokół kursora
Pokazywanie niepodłączonych pól grzejnych
Rozszerzenie zakresu schematów grup mieszających
Rysunek w rysunku
Wstawianie fragmentu rysunku DWG
Kolorowanie ścian
Zaznaczenie w kolorze
Selektywne zaznaczanie
Zawężanie zakresu zaznaczonych obiektów w tabelach
Precyzyjne przesuwania obiektów
Ulepszone pokazywanie obiegu krytycznego
Malowanie sąsiednich kondygnacji
Tymczasowe wyłączanie wyświetlania etykiet
Dopasowywanie grubości ścian
Rozszerzenie eksportu do Excela
Wyświetlanie przewodów instalacji z rzeczywistymi średnicami.
Inteligentne powielanie elementów instalacji "w dół".
System edytowalnych skrótów klawiszowych
Funkcja porządkowania etykiet na kilku kondygnacjach jednocześnie
Import i eksport rysunków w formacie DWG 2018
Import podkładów budowlanych z Autodesk® Revit®
Eksport projektu instalacji do Autodesk® Revit®
Możliwość kontroli poprawności układu kondygnacji
Możliwość projektowania instalacji z węzłami mieszkaniowymi
Możliwość stosowania buforów ciepła współpracujących z węzłami mieszkaniowymi
Możliwość stosowania sprzęgieł hydraulicznych
Projektowanie instalacji jednorurowych
Tworzenie zestawienia kształtek
Regulacja istniejących instalacji
Projektowanie nowych instalacji
Projektowanie instalacji czterorurowej
Projektowanie instalacji tradycyjnej dwururowej
Projektowanie na rzutach
Projektowanie na rozwinięciach
Loading of building bases with the results of heat load from the Audytor HL program
Wczytywanie listy pomieszczeń z wynikami obciążenia cieplnego z programu Audytor OZC
Możliwość rysowania podkładów budowlanych (ścian, okien i drzwi)
Automatyczne tworzenie rozwinięć pionów na podstawie rysunków rzutów
Wizualizacja obiegów krytycznych
Linie pomocnicze wskazujące charakterystyczne punkty
Rysowanie przewodów parami (zasilanie - powrót)
Rysowanie przewodów linią ciągłą łamaną
Automatyczne wstawianie grzejników pod oknami
Automatyczne podłączanie grzejników do przewodów rozprowadzających
Sklejanie i skalowanie rysunków
Edytor Graficzny
Powielanie fragmentów rysunków w ramach kondygnacji i na następne kondygnacje
System dziedziczenia danych domyślnych
Tworzenie lustrzanych odbić części rysunków
Praca we wspólnym środowisku Audytor SET
Gotowe bloki typowych części instalacji
System kopii zapasowych plików z danymi
Możliwość tworzenia własnych bloków
Bogata baza danych katalogowych
Rozszerzone funkcje edycyjne w tabelach
Funkcja "Znajdź i Zastąp" w tabelach
Projektowanie grzejników podłogowych
Automatyczne rysowanie wężownicy ogrzewania podłogowego
Diagnostyka błędów
Trójwymiarowa wizualizacja instalacji
Rozszerzona diagnostyka błędów
Automatyczna aksonometria instalacji
Definiowanie danych domyślnych dla wszystkich rodzajów urządzeń
Zdjęcia katalogowe wybranych urządzeń w podpowiedziach w tabeli
Funkcja porządkowania stref pionów na rozwinięciu
Uwzględnianie jako mocy grzejnika zysków ciepła z doprowadzeń do grzejników podłogowych
Niezależny od projektu kalulator ogrzewania podłogowego
Dobieranie średnic i rozstawu rur w grzejnikach podłogowych
Dobieranie średnic przewodów w instalacji
Dobieranie grzejników (katalog 55 tys.)
Dobieranie armatury
Obliczanie całkowitej straty ciśnienia w instalacji
Redukcja nadmiaru ciśnienia w obiegach poprzez dobór nastaw wstępnych zaworów lub dobór kryz dławiących
Dobieranie nastaw regulatorów różnicy ciśnienia i przepływu
Uwzględnianie wymagania odnośnie autorytetów zaworów termostatycznych
Dobieranie grup pompowych
Dobieranie pompy
Możliwość zastosowania podwójnych rozdzielaczy

Nowe funkcje programu 7.0 Pro

 • Możliwość importu podkładów budowlanych z programu Autodesk® Revit® przez plik gbXML,
 • Możliwość eksportu danych o zaprojektowanej instalacji do Autodesk® Revit®.

Edytor graficzny

Do powstania projektu niezbędny jest rysunek z naniesionymi strefami pomieszczeń. 
Można je narysować w programie ręcznie lub wczytać razem z podkładami z programu OZC. Jeżeli w programie OZC został stworzony trójwymiarowy model budynku, to do programu zostaną wczytane rysunki wraz z wynikami. Budynek wprowadzony tabelarycznie zostanie wczytany jako lista pomieszczeń z wynikami.

 

Najbardziej komfortowy tryb pracy pozwala w pełni wykorzystać możliwości współpracy z programem OZC:

 1. Wczytanie do programu OZC podkładów budowlanych z plików np. DWG, DXF, WMF, JPG.
 2. Narysowanie w programie OZC modelu budynku oraz wykonanie obliczeń cieplnych.
 3. Wczytanie wyników z programu OZC w programie do projektowania instalacji (wartości obciążenia cieplnego oraz rzutów kondygnacji).
 4. Narysowanie instalacji i przeprowadzenie obliczeń.

Projektowanie instalacji może odbywać się tylko na rozwinięciu, tylko na rzutach albo częściowo na rzutach i częściowo na rozwinięciu. Istnieje również możliwość łączenia fragmentów instalacji narysowanych na rzutach i z elementami narysowanymi na rozwinięciach.

W przypadku rysowania na rzutach program automatycznie tworzy proste rozwinięcie pionów, „spinające” poszczególne rzuty. Program (Audytor CO od wersji 6.0, Audytor CC i Audytor H2O od wersji 7.0) został wyposażony w moduł trójwymiarowej wizualizacji instalacji, analogiczny do modułu wizualizacji budynku, dostępnego w programie Audytor OZC, począwszy od wersji 6.0.

System dziedziczenia danych domyślnych

Znaczna część parametrów wprowadzanych na początku definiowania budynku to dane typowe dla całego budynku (tzw. dane domyślne). Podczas wprowadzania danych ogólnych użytkownik może dla każdego urządzenia zdefiniować m.in. domyślny symbol katalogowy. Symbol ten jest przypisywany automatycznie do każdego urządzenia umieszczonego na rysunku. Zdefiniowany wcześniej domyślny symbol katalogowy można zmienić w dowolnym momencie, również po wstawieniu urządzenia na rysunek. Zmiana symbolu urządzenia w danych ogólnych spowoduje zmianę symboli wszystkich urządzeń danego typu, chyba że dla danego urządzenia został wprowadzony symbol „na sztywno”.

Dane edytowane są w tabeli, co umożliwia jednoczesne określenie parametrów dla wielu elementów rysunku. Powiązanie rysunku z tabelą sprawia, że element edytowany w tabeli zostaje wyróżniony na rozwinięciu.

System dziedziczenia danych pozwala na:

 • znaczną oszczędność czasu na etapie wprowadzania danych (bez konieczności wielokrotnego wprowadzania powtarzających się danych),
 • bardzo szybką zmianę danych w przypadku zmiany założeń projektowych lub tworzenia projektów wariantowych.

 

Nowe funkcje programu 7.1

 • Import i eksport rysunków w formacie DWG 2018
 • Funkcja porządkowania stref pionów na rozwinięciu
 • System kopii zapasowych plików z danymi
 • Mechanizm automatycznie generujący schemat aksonometryczny projektowanej instalacji.
 • Możliwość wyświetlania przewodów instalacji z rzeczywistymi średnicami.
 • Mechanizm inteligentnego powielania elementów instalacji "w dół".
 • Funkcja porządkowania etykiet na kilku kondygnacjach jednocześnie (na rysunkach rzutów i aksonometrii) oraz mechanizm powielania etykiet na sąsiednie kondygnacje.
 • Usprawnienia szkicowania instalacji kanalizacji.
 • System skrótów klawiszowych umożliwiający przypisanie prostych kombinacji przycisków do najczęściej wykorzystywanych narzędzi rysunkowych.
 • Usprawnienia edycji właściwości warstw rysunku.
 • Usprawnienia wyświetlania informacji o obiegu przez dany grzejnik / odbiornik.  

Charakterystyka programu

Program Audytor CO umożliwia wykonanie pełnych obliczeń hydraulicznych instalacji, w ramach których:

 • dobiera średnice przewodów
 • określa opory hydrauliczne poszczególnych obiegów, z uwzględnieniem ciśnienia grawitacyjnego wynikającego z ochłodzenia wody w przewodach i odbiornikach ciepła
 • podaje całkowite straty ciśnienia w instalacji
 • redukuje nadmiary ciśnienia w obiegach poprzez dobór nastaw wstępnych zaworów lub dobór średnic otworów kryz dławiących. Uwzględnia konieczność zapewnienia odpowiedniego oporu hydraulicznego działki
 • dobiera nastawy regulatorów różnicy ciśnienia zainstalowanych w miejscach wybranych przez projektanta (podstawa pionu, gałąź instalacji itd.)
 • automatycznie uwzględnia wymagania odnośnie autorytetów zaworów termostatycznych (odpowiednie spadki ciśnienia na zaworach)
 • dobiera wymiennikowe węzły mieszkaniowe, (w zależności od wersji - szczegóły w tabeli poniżej)
 • dobiera bufory cieplne współpracujące z węzłami mieszkaniowymi, (w zależności od wersji - szczegóły w tabeli poniżej)
 • dobiera grupy pompowe
 • dobiera pompy
 • pozwala na zastosowanie sprzęgieł hydraulicznych (w zależności od wersji - szczegóły w tabeli poniżej)
 • umożliwia zastosowanie podwójnych rozdzielaczy.

Program Audytor CO umożliwia wykonanie obliczeń cieplnych, w ramach których:

 • określa zyski ciepła od przewodów instalacji prowadzonych przez poszczególne pomieszczenia
 • oblicza ochłodzenie czynnika grzejnego w przewodach
 • dla podanego zapotrzebowania na moc cieplną określa wymagane wielkości grzejników
 • dobiera odpowiednie strumienie czynnika grzejnego dopływającego do istniejących odbiorników ciepła uwzględniając jego ochłodzenie w przewodach oraz zyski ciepła od przewodów (wariant regulacji istniejącej instalacji np. w ocieplonych budynkach)
 • uwzględnia wpływ ochłodzenia wody w przewodach na wartość ciśnienia grawitacyjnego w poszczególnych obiegach, jak również na moc cieplną odbiorników ciepła
 • oblicza parametry projektowanych grzejników podłogowych.

W programie jest możliwe zaprojektowanie następujących instalacji:

 • instalacja pompowa
 • układ przewodów: jednorurowy, dwururowy lub mieszany, czterorurowy
 • czynnik grzejny lub chłodniczy: woda, glikol etylenowy, glikol propylenowy
 • rozdział dolny, górny, układy z poziomym rozprowadzeniem przewodów, układy rozdzielaczowe
 • grzejniki konwekcyjne, podłogowe lub ścienne
 • samoczynne zawory odpowietrzające (nie może być sieci odpowietrzającej)
 • zwykłe lub termostatyczne zawory grzejnikowe
 • regulacja wstępna za pomocą zaworów z nastawami wstępnymi lub kryz
 • stabilizacja różnicy ciśnienia za pomocą stabilizatorów dławiących
 • możliwość stosowania regulatorów przepływu.

 

Program Audytor CO daje możliwość projektowania bardzo dużych instalacji (nawet 140 pionów i 12000 grzejników). Dostarczona z programem biblioteka typowych fragmentów rysunku (bloków), takich jak pionopiętra, elementy układów mieszkaniowych i rozdzielaczowych, pozwala 
na szybkie tworzenie rozwinięcia. Ponadto użytkownik może definiować praktycznie nieograniczoną liczbę własnych bloków składających się z dowolnych fragmentów rysunku. Bloki takie mogą być następnie wykorzystywane w kolejnych projektach. Dzięki funkcji powielania dowolnych elementów rysunku można np. wprowadzić fragment rozwinięcia instalacji na całej kondygnacji (kolejne piony lub układy mieszkaniowe), a następnie automatycznie utworzyć rozwinięcie i dane dla kolejnych kondygnacji.

Wprowadzanie danych

Dane do programu mogą być wprowadzane w formie graficznej na rzutach i rozwinięciach. Niezbędne informacje na temat rysowanych elementów wprowadzane są do tabel powiązanych z rzutem lub rozwinięciem. Dzięki temu istnieje możliwość szybkiego edytowania zarówno pojedynczych przewodów, grzejników, armatury, jak i całych zaznaczonych grup. Z każdym wprowadzonym elementem związany jest system kontroli poprawności oraz system pomocy pozwalający na uzyskanie informacji o wprowadzanej wielkości lub przywołanie odpowiednich danych katalogowych.

 

W celu usprawnienia wprowadzania danych program wyposażono w:

 • możliwość jednoczesnego edytowania wielu elementów instalacji
 • możliwość korzystania z gotowych bloków
 • inteligentne funkcje powielania dowolnych fragmentów rysunku w poziomie (systemy mieszkaniowe) i w pionie (tradycyjne układy pionowe) wraz z właściwym numerowaniem pomieszczeń i działek
 • możliwość definiowania nieograniczonej liczby własnych bloków składających się z dowolnych fragmentów rysunku
 • szybki dostęp do informacji pomocniczych związanych z wprowadzanymi wielkościami.
 • system rozwijanych przycisków usprawniający dostęp do najczęściej używanych elementów instalacji
 • funkcję dynamicznego powiązania danych z rysunku z odpowiednimi danymi w tabeli
 • system wspomagający łączenie armatury, odbiorników i innych elementów instalacji za pomocą przewodów
 • automatyczne tworzenie układu pionów na podstawie rzutów
 • edytowanie danych w formie tabelarycznej dające możliwość indywidualnego ustalania parametrów wielu jednocześnie zaznaczonych elementów rysunku. Dynamiczne powiązanie rysunku z tabelą danych sprawia, że aktualnie edytowany w tabeli element zostaje wyróżniony na rozwinięciu.

Kontrola poprawności wprowadzanych danych

 • Z każdym wprowadzonym elementem związany jest system kontroli poprawności oraz system pomocy pozwalający na uzyskanie informacji o wprowadzanej wielkości lub na przywołanie odpowiednich danych katalogowych.
 • Program alarmuje o nieprawidłowościach hydraulicznych w projektowanej instalacji. 

Praca na podkładach budowlanych

Program umożliwia pracę na podkładach budowlanych przygotowanych w formie:

 • bezpośredniego importu konstrukcji budynku obliczonego w programie Audytor OZC
 • importu plików programu Autocad (.dwg) lub plików zeskanowanych
 • schematu kondygnacji stworzonej przy pomocy edytora podkładów budowlanych umożliwiającego rysowanie elementów konstrukcji budynku typu ścian, okna, drzwi, stropy, strefy pomieszczenia

Sklejanie i skalowanie rysunków

Programy OZC (od wersji 6.0) i CO (od 4.0) oraz wszystkie programy SET są wyposażone są w funkcję Graficznego tworzenia modelu budynku. Funkcja ta daje możliwość narysowania modelu budynku. Dla ułatwienia rysowania do programu można wczytać plik z podkładem rysunkowym. Wczytywany plik może pochodzić z zewnętrznego programu do tworzenia rysunków technicznych (np. DWG), lub z zeskanowanego rysunku (np. JPG). Zeskanowany rysunek może być podzielony na kilka plików. Rysunki zeskanowane do kilku plików przeważnie nie trzymają skali wystarczająco precyzyjnie. Mogą być również obrócone względem siebie o niewielką liczbę stopni.

Funkcja sklejania rysunków pozwala na szybkie sklejenie i zeskalowanie wielu zeskanowanych rysunków w różnych rozmiarach i obróconych względem siebie w jeden.

Edytor Graficzny

Do powstania projektu niezbędny jest rysunek z naniesionymi strefami pomieszczeń. 
Można je narysować w programie ręcznie lub wczytać razem z podkładami z programu OZC. Jeżeli w programie OZC został stworzony trójwymiarowy model budynku, to do programu zostaną wczytane rysunki wraz z wynikami. Budynek wprowadzony tabelarycznie zostanie wczytany jako lista pomieszczeń z wynikami.

 

Najbardziej komfortowy tryb pracy pozwala w pełni wykorzystać możliwości współpracy z programem OZC:

 1. Wczytanie do programu OZC podkładów budowlanych z plików np. DWG, DXF, WMF, JPG.
 2. Narysowanie w programie OZC modelu budynku oraz wykonanie obliczeń cieplnych.
 3. Wczytanie wyników z programu OZC w programie do projektowania instalacji (wartości obciążenia cieplnego oraz rzutów kondygnacji).
 4. Narysowanie instalacji i przeprowadzenie obliczeń.

Projektowanie instalacji może odbywać się tylko na rozwinięciu, tylko na rzutach albo częściowo na rzutach i częściowo na rozwinięciu. Istnieje również możliwość łączenia fragmentów instalacji narysowanych na rzutach i z elementami narysowanymi na rozwinięciach.

W przypadku rysowania na rzutach program automatycznie tworzy proste rozwinięcie pionów, „spinające” poszczególne rzuty. Program (Audytor CO od wersji 6.0, Audytor CC i Audytor H2O od wersji 7.0) został wyposażony w moduł trójwymiarowej wizualizacji instalacji, analogiczny do modułu wizualizacji budynku, dostępnego w programie Audytor OZC, począwszy od wersji 6.0.

System dziedziczenia danych domyślnych

Znaczna część parametrów wprowadzanych na początku definiowania budynku to dane typowe dla całego budynku (tzw. dane domyślne). Podczas wprowadzania danych ogólnych użytkownik może dla każdego urządzenia zdefiniować m.in. domyślny symbol katalogowy. Symbol ten jest przypisywany automatycznie do każdego urządzenia umieszczonego na rysunku. Zdefiniowany wcześniej domyślny symbol katalogowy można zmienić w dowolnym momencie, również po wstawieniu urządzenia na rysunek. Zmiana symbolu urządzenia w danych ogólnych spowoduje zmianę symboli wszystkich urządzeń danego typu, chyba że dla danego urządzenia został wprowadzony symbol „na sztywno”.

Dane edytowane są w tabeli, co umożliwia jednoczesne określenie parametrów dla wielu elementów rysunku. Powiązanie rysunku z tabelą sprawia, że element edytowany w tabeli zostaje wyróżniony na rozwinięciu.

System dziedziczenia danych pozwala na:

 • znaczną oszczędność czasu na etapie wprowadzania danych (bez konieczności wielokrotnego wprowadzania powtarzających się danych),
 • bardzo szybką zmianę danych w przypadku zmiany założeń projektowych lub tworzenia projektów wariantowych.

Praca we wspólnym środowisku Audytor SET

Program (od wersji 7.0) stworzony został jako moduł programu Audytor SET i umożliwia jednoczesne projektowanie instalacji chłodzenia, wody zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją oraz instalacji centralnego ogrzewania. Poszczególne moduły programu współpracują ze sobą i korzystają ze wspólnego środowiska graficznego 2D i 3D.

System kopii zapasowych plików z danymi

Program wyposażono w mechanizm automatycznie tworzący zestaw kopii zapasowych projektu (nawet 8 plików).

Kopie zapasowe plików z danymi tworzone są przy każdym zapisywaniu danych, przy czym nowe pliki nadpisują starsze w ten sposób, by zawsze pozostała przynajmniej jedna kopia pliku z każdego etapu prac nad projektem.

Funkcja ta umożliwi odzyskanie pliku projektu nawet w sytuacji gdy ostatnie jego wersje ulegną nadpisaniu lub uszkodzeniu.

Bogata baza danych katalogowych

Baza danych katalogowych programu zawiera informacje na temat rur, armatury i grzejników. Baza ta jest stale rozwijana. 
W jednym projekcie można jednocześnie stosować armaturę, rury i grzejniki różnych firm. 

Funkcje wspomagające rysowanie

 • Kursor myszy przybiera kształt niewielkiego obrazka adekwatnego treścią do aktualnie używanej funkcji.
 • Wyświetlające się linie pomocnicze sugerują automatyczne podłączenia do charakterystycznych punktów (np.punkty przyłączeniowe grzejników w programie CO, baterii w prograie H2O, odbiorników chłodu w programie CC).
 • Przewody można rysować parami zasilanie/powrót z zadanym rozstawem, który  w razie potrzeby automatycznie dopasowuje się do podłączanych urządzeń (np. do rozstawu punktów przyłączeniowych grzejników, przyborów lub odbiorników chłodu).
 • Rysowanie przewodów linią ciągłą łamaną zmniejsza liczbę wymaganych kliknięć myszy.
 • Automatyczne wstawianie grzejników i odbiorników chłodu pod okna, lub odbiorników i armatury sanitarnej względem ścian.
 • Automatyczne podłączanie grzejników i odbiorników do przewodów rozprowadzających.
 • Możliwość powielania dowolnych fragmentów rysunku w ramach jednej kondygnacji lub na następne kondygnacje.
 • Możliwość wykonywania lustrzanych odbić rysunków.
 • Możliwość korzystania z gotowych bloków. Dostarczona z programem biblioteka typowych fragmentów rysunku (bloków) takich jak pionopiętra, elementy układów mieszkaniowych i rozdzielaczowych pozwala na szybkie tworzenie rozwinięcia.
 • Możliwość definiowania nieograniczonej liczby własnych bloków składających się z dowolnych fragmentów rysunku. Zdefiniowane wcześniej bloki mogą być wykorzystywane w kolejnych projektach.

Projektowanie grzejników podłogowych

Program posiada wbudowany moduł projektowania grzejników podłogowych. Stanowi on integralną część graficznego systemu projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Pierwszym etapem projektowania grzejnika podłogowego jest zdefiniowanie konstrukcji stropu, w którym znajduje się wężownica. Katalogi programu są wyposażone w dane najbardziej popularnych systemów ogrzewania podłogowego, w skład których wchodzą m.in. rury, płyty systemowe, izolacje cieplne i przeciwwilgociowe, systemy mocowania przewodów. Istnieje możliwość stworzenia całego katalogu najczęściej występujących konstrukcji, które następnie mogą być wykorzystywane w kolejnych projektach. Program wykonuje obliczenia zgodnie z polską normą PN-EN 1264. Ogrzewanie podłogowe projektowane jest na podstawie wybranego systemu mokrego lub suchego i określonej konstrukcji stropu. Dane konstrukcyjne wpisane są jako dane domyślne charakterystyczne dla wybranego producenta z możliwością indywidualnego zaprojektowania ocieplenia stropu.

Automatyczne rysowanie wężownicy ogrzewania podłogowego

Program wyposażony został w funkcję automatycznego rysowania schematu prowadzenia rur grzejnych w układzie ślimakowym. 

Wężownice tworzone są we wszystkich grzejnikach podłogowych na rzutach kondygnacji z uwzględnieniem rozstawu rur zasilającej i powrotnej oraz wskazanego rozstawu między przewodami wszędzie, gdzie jest to możliwe, zarówno w strefie podstawowej, jak i w strefach brzegowych.

Program wykonuje również precyzyjne obliczenia długości wygenerowanej wężownicy.

Trójwymiarowa wizualizacja instalacji

Program (CO od wersji 6.0, CC i H2O od wersji 7.0) został wyposażony w moduł trójwymiarowej wizualizacji instalacji, analogiczny do modułu wizualizacji budynku, dostępnego w programie Audytor OZC, począwszy od wersji 6.0. Narzędzie to doskonale ułatwia orientowanie się w projekcie - pozwala na błyskawiczną ocenę poprawności połączeń. Istnieje możliwość przesuwania elementów instalacji w pionie. 

Od wersji 7.0 dzięku jednoczesnemy podglądowi modelu 3D instalacji wodnych, grzewczych i chłodzących możliwa jest analizę występujących kolizji instalacyjnych.

Automatyczna aksonometria instalacji

Program od wersji 7.1 posiada mechanizm automatycznie generujący schemat aksonometryczny projektowanej instalacji.

Rysunek aksonometrii może zostać wydrukowany lub wyeksportowany do formatu DWG, co powala na utworzenie kompletnej dokumentacji projektu.

Schemat aksonometrii umożliwia także wyświetlenie schematu całej instalacji na jednym rysunku pozwalając na bardziej precyzyjną orientację w projekcie oraz zaznaczenie i jednoczesną edycję danych elementów na różnych kondygnacjach, co z kolei znacznie przyspiesza procedurę modyfikacji projektu i regulacji instalacji.

 

Funkcja porządkowania stref pionów na rozwinięciu

Na rysunku automatycznie tworzonego rozwinięcia dodano przycisk Porządkuj umożliwijący inteligentne rozmieszczenie stref pionów w oparciu o dane z zrzutów kondygnacji.

Program zachowuje kolejność pionów w obrębie poszczególnych systemów instalacji (CO, CC i H2O).

Funkcja jest szczególne przydatna w przypadku dużych projektów znacznie skracając czas niezbędny na ręczne przesuwanie stref pionów.

 

Parametry funkcji porządkowania mogą być modyfikowane.

Kontrola danych i wyników obliczeń

Podczas wprowadzania danych program prowadzi bieżącą kontrolę ich poprawności. Pozwala to na znaczne ograniczenie ilości błędów.

W trakcie obliczeń przeprowadzana jest pełna kontrola poprawności danych. W wyniku kontroli danych i wyników powstaje lista wykrytych błędów, w której zawarte są informacje o typie błędu i miejscu jego występowania.

 

Bogata diagnostyka błędów daje projektantowi możliwość dokonania pełnej oceny jakości projektu.

Dodatkowo program wyposażono w mechanizm szybkiego wyszukiwania miejsca, w którym wystąpił błąd (automatyczne odnalezienie tabeli, wiersza i kolumny z błędnymi danymi oraz wskazanie błędnego elementu na rozwinięciu).

Wyniki obliczeń

Wyniki obliczeń prezentowane są zarówno w formie graficznej, jak i tabelarycznej. Format etykiet poszczególnych elementów instalacji może być dowolnie modyfikowany (wybór wyświetlanych wartości, koloru, wielkości czcionki itd.).

Zawartość tabel może być zmieniana (wybór pokazywanych kolumn i wierszy, wybór wielkości czcionek) oraz sortowana wg dowolnego klucza.

Tabele zawierają wyniki ogólne oraz wyniki szczegółowe dotyczące poszczególnych urządzeń i obiegów oraz zestawienia materiałów .

Na rysunkach wynikowych wyświetlają się etykiety zawierające dane charakterystyczne dla wskazanego przez nie urządzenia. Etykiety są w pełni edytowalne. Można na nich umieścić wszystkie wyniki dostępne dla danego urządzenia. Możliwość zapisywania formatów etykiet pozwala na natychmiastowe powrócenie do wybranej przez siebie formy opisu rysunku.

 

Wyniki obliczeń mogą zostać wydrukowane na ploterze lub na drukarce. Użytkownik może wybrać skalę rysunku oraz skorzystać z podglądu drukowania, aby zobaczyć jak rozwinięcie zostanie wydrukowane. 
W przypadku, gdy rysunek nie mieści się na jednym arkuszu papieru, program drukuje rozwinięcie we fragmentach, które następnie można skleić w całość. Dzięki temu, korzystając nawet z najprostszej drukarki formatu A4, można uzyskać duże rysunki. Program wyposażono również w funkcję zapisywania rysunków w DXF lub DWG. Tak zapisane rysunki mogą być następnie wczytane np. do programu Auto CAD.

Tabele z wynikami obliczeń mogą być drukowane, jak również przenoszone do innych aplikacji pracujących w środowisku Windows (np. arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów itd.).

 

Wymagania sprzętowe

Program pracuje w środowisku MS Windows (10 i 11) 32bit i 64 bit.

Minimalne wymagana sprzętowe to: 

 • procesor 1200 MHz, 
 • 4 GB RAM, 
 • kolorowy monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, 
 • 2 GB wolnej pamięci na twardym dysku, 
 • karta graficzna zgodna z OpenGL 2.0 i wyższymi czyli: 
        wszystkie nowe karty graficzne na rynku powinny spełniać minimalne wymagania sprzętowe.

Wymagania sprzętowe dla edytora 3D

Wymagania dotyczące rozdzielczości ekranu w pionie: 
- minimalna - 768 punktów, 
- wystarczająca do wygodnej pracy - 900 punktów, 
- najwygodniejsza - 1080 punktów. 

Wymagania dotyczące ustawień czcionek systemowych: 
- Windows Vista, 7, 8 - czcionki "mniejsze 100%", 
- Windows XP - czcionki "normalne". 

Komputer powinien posiadać kartę graficzną, która wspiera technologię OpenGL w wersji: 
- minimalnej 2.0, 
- wystarczającej do wygodnej pracy: 3.3 i wyższej.