Jak uwzględniana jest opcja "budynek przebudowywany"?

Dla budynku przebudowywanego na świadectwie program nie zmienia wartości w tabelce stwierdzającej dotrzymania wymagań WT 2008 oraz koloru czcionki i strzałki w informacji pod wykresem paskowym "wg wymagań WT 2008 dla bud. przebudowanego / nowego"


Rozporządzenie MI podaje że
"Wymaganie określone w § 328 ust. 1 uznaje się za spełnione dla budynku mieszkalnego, jeżeli: wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 . rok)] (...) jest mniejsza od wartości
granicznych określonych odpowiednio w ust. 3 pkt 1 i 2 (....) przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie wskaźnika EP o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania.\"
W związku z czym w świadectwie wyświetla się wartość EP_WT2008 obliczona zgodnie z Rozporządzeniem a dopiero w warunku spełnienia lub nie spełnienia wymogów jest uwzględniane te 15% dla budynku przebudowywanego.


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 863 14 96
+48 609 109 148